Bosch Automotive katalog

Integritetspolicy

1 Uppgiftsskyddspolicy

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (hädanefter "Bosch" eller "Vi" eller "Oss") välkomnar dig till våra webbsidor och mobilapplikationer (även kallat vårt "Onlineutbud"). Vi tackar dig för ditt intresse för vårt företag och våra produkter.
 

2 Bosch respekterar din integritet

Skydd av din integritet vid behandlingen av personuppgifter samt skydd av alla affärsuppgifter är en viktig fråga för oss. Vi behandlar personuppgifter som samlas in när du besöker vårt Onlineutbud konfidentiellt och endast i enlighet med gällande lagstiftning.
 
Uppgiftsskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.
 

3 Personuppgiftsansvarig

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket ansvarar för behandlingen av dina uppgifter, undantag sammanfattas i denna uppgiftsskyddspolicy.
 
Våra kontaktuppgifter:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Tyskland
 
Ansvarig användaravdelning: AA/SCE 
E-postadress:  eCat-World@de.bosch.com
telefon: +49 721 942 0 (be att bli kopplad till AA/SCE via växeln)
 

4 Insamling behandling och användning av personuppgifter

4.1 Uppgiftskategorier som behandlas

Följande uppgiftskategorier behandlas:
Kommunikationsdata (IP-address)
Användarens sökhistorik (se kakor)
Statistiska uppgifter för webbanalys (se kakor och WebTrends)

4.2 Principer

Personuppgifter består av all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, detta inkluderar t.ex. namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om avtal, bokföring och betalningar, som är ett uttryck för en persons identitet.
Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adresser) endast när det finns antingen en rättslig grund att göra det eller när du har gett ditt uttryckliga samtycke till behandling eller användning av personuppgifter i denna fråga, t.ex. genom registrering.

4.3 Ändamål med behandling och rättsliga grunder

Vi, samt de tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning, behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

4.3.1 Tillhandahållande av onlineutbudet

Rättslig grund: 
Ditt uttryckliga samtycke i kakmeddelandet för användning av Bosch Automotive Catalog, respektive eCat Internal Verification.

4.3.2 Lösa driftstörningar samt för säkerhetsskäl.

Rättslig grund: 
Uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom datasäkerhet och berättigat intresse av all lösa driftstörningar samt skydda vårt utbud.

4.3.3 Skydda och bevaka våra intressen

Rättslig grund: 
Berättigat intresse från vår sida för att skydda och bevaka våra intressen. 

4.4 Loggfiler

Varje gång du använder internet, skickar din webbläsare viss information, som vi sparar i så kallade loggfiler. 
 
Vi sparar loggfiler under en kort period för att fastställa driftstörningar samt av säkerhetsskäl (t.ex. för att undersöka attacker) och raderar dem sedan. Loggfiler, som måste sparas för bevissyften, är undantagna från radering tills respektive incident är löst och kan, från fall till fall, vidarebefordras till utredande myndigheter.
Loggfiler används även för analysändamål (utan eller med förkortad IP-adress). Se även avsnittet Webbanalys.
I loggfiler sparas i synnerhet följande information:
IP-adress (internetprotokolladress) till terminalenheten som används för att komma åt Onlineutbudet
Datum och tid för öppnande samt hur länge det pågick
Namn på den tjänsteleverantör via vilken åtkomst till Onlineutbudet sker
http-statuskod (t.ex. "Begäran slutförd" eller "Det gick inte att hitta begärd fil")
Överförd datamängd
Internetadress till den webbplats från vilken Onlineutbudet öppnades (så kallad käll- eller hänvisningsadress)
Operativsystem och information om använd webbläsare, inklusive installerade tillägg (t.ex. Flash Player)
Namn på filer eller information som öppnas

4.5 Barn

Detta Onlineutbud är inte avsett för barn under 16 år.

4.6 Överföring av uppgifter

4.6.1 Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Dina personuppgifter vidarebefordras huvudsakligen till andra personuppgiftsansvariga endast om de behövs för fullgörande av avtal, eller om vi själva eller tredje part har ett berättigat intresse av överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen. Detaljer om rättsliga grunder finns i avsnittet - Ändamål med behandling och rättsliga grunder. Tredje part kan även vara andra företag från Bosch-koncernen. 
När data överförs till tredje part baserat på ett berättigat intresse, detta förklaras i denna uppgiftsskyddspolicy. 
 
Dessutom kan data överföras till andra personuppgiftsansvariga om vi är skyldiga att göra det på grund av lagstadgade föreskrifter eller verkställbara administrativa beslut eller domstolsbeslut.

4.6.2 Tjänsteleverantör (allmänt)

Vi anlitar externa tjänsteleverantörer för bland annat försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, webbhotell och telefonjourtjänster. Vi har valt dessa tjänsteleverantörer med omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet vad gäller noggrann och säker hantering av uppgifter som de lagrar. Alla tjänsteleverantörer är skyldiga att upprätthålla sekretessen och följa gällande lagstiftning. Tjänsteleverantörer kan även vara andra företag inom Bosch-koncernen.

4.7 Överföring till mottagare utanför EES

Vi kan överföra personuppgifter till mottagare som finns utanför EES, till så kallat tredje land. 
 
I sådana fall, säkerställer vi innan överföringen att antingen uppgiftsmottagaren tillhandahåller en lämplig nivå av uppgiftsskydd (t.ex. på grund av ett beslut om adekvat skydd av den Europeiska kommissionen för respektive land eller på grund av avtalet baserat på så kallade EU-standardklausuler med mottagaren) eller att du har lämnat samtycke till överföringen.
 
Du har rätt att få en översikt över mottagare i tredje land samt en kopia av särskilt avtalade bestämmelser som säkrar en lämplig dataskyddsnivå. För detta ändamål, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt.

4.8 Hur länge uppgifterna lagras, lagringstid

Vi lagrar i huvudsak dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla vårt Onlineutbud och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett berättigat intresse av att lagra uppgifterna (t.ex. vi kanske fortfarande har ett berättigat intresse av marknadsföring per post efter fullgörande av våra avtalsskyldigheter). I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag för uppgifter som vi är skyldiga att lagra för fullgörande av rättsliga skyldigheter (t.ex. på grund av lagringstider i skattelagstiftning och handelsrätt är vi skyldiga att ha dokument som avtal och fakturor tillgängliga under en viss period).
 
Loggad IP-adress:
Den automatiska raderingen sker efter en kort period, om inga förfrågningar på grund av störningar eller attacker på webbplatsen sker, eller skyddet och rätten till försvar för Robert Bosch GmbH påverkas, eller officiella beslut tvingar oss att spara uppgifterna.
En förkortad form av IP-adressen (anonymiserad), som saknar relation till den anslutande datorn, används i webbanalyser för att förbättra vårt Onlineutbud (se avsnitt Webbanalys).
 
Sessionskakor:
Sessionskakor tas bort när du stänger din webbläsare.
 
Permanenta kakor:
I vissa fall tas kakorna bort efter 12 månader.
 

5 Användning av kakor

5.1 Allmänt

Kakor är små textfiler som lagras på din dator när ett Onlineutbud besöks. Om du besöker detta Onlineutbud en annan gång, skickar din webbläsare tillbaka kakornas innehåll till respektive säljare och medger därmed identifiering av terminalenheten. Att läsa kakorna gör det möjligt för oss att designa vårt Onlineutbud som är optimalt för dig och gör det enklare för dig att använda det.

5.2 Inaktivera och radera kakor

När du besöker våra webbsidor får du i ett popupfönster frågan om du vill tillåta de kakor som används på vår sida eller om du vill inaktivera dem i inställningarna.
 
Om du bestämmer dig för att blockera kakor, placeras en opt out-kaka i din webbläsare. Denna kaka är endast till för att hålla reda på att du motsätter dig övriga kakor. Inaktivering av kakor kan medföra att vissa funktioner på våra webbsidor inte kan användas. Tänk på att en opt out-kaka av tekniska skäl endast kan användas i den webbläsare där den placeras. Om du raderar kakor och använder en annan webbläsare eller en annan enhet måste du göra en ny avanmälan (opt out). 
 
Preferensinställningen gäller inte kakor som placeras när du besöker tredje parts webbplatser som tillhör andra leverantörer.
 
Du kan när som helst radera alla kakor i din webbläsare. Använd hjälpfunktionen i webbläsaren för att se hur du gör detta. Detta kan dock leda till att visa funktioner inte längre kan användas.
 
Du kan även hantera och inaktivera användningen av tredje parts kakor på webbplatsen nedan:
Då det inte är vi som driver denna webbplats, ansvarar vi inte för den och vi kan inte heller påverka innehållet eller tillgängligheten.

5.3 Översikt över kakor som vi använder

I detta avsnitt finns en översikt över de kakor som vi använder.

5.3.1 Nödvändiga kakor 

Visa kakor är nödvändiga för att tillhandahålla vårt Onlineutbud på ett säkert sätt. Till denna kategori hör bland annat: 
Kakor som används för att identifiera eller autentisera våra användare
Kakor som tillfälligt sparar vissa användarinmatningar (t.ex. innehållet i en varukorg eller ett onlineformulär)
Kakor som sparar vissa användarpreferenser (t.ex. sök- eller språkinställningar)
Kakor som sparar data som används för att säkerställa problemfri uppspelning av video- eller ljudinnehåll.
 
Information om vissa kakor finns under "sekretess" på webbsidan.

5.3.2 Analyskakor 

Vi använder analyskakor för att registrera och statistiskt utvärdera användarbeteende (t.ex. klickade banners, gjorda sökningar).
 
Information om vissa kakor finns under "sekretess" på webbsidan.
 

6 Webbanalys

Vi behöver statistisk information om hur vårt Onlineutbud används för att kunna göra det mer användarvänligt, för att utföra målgruppsmätningar och marknadsundersökningar.
 
För att kunna göra detta använder vi webbanalysverktyg som beskrivs i detta avsnitt.
 
Användarprofiler som skapas av dessa verktyg med Analyskakor eller genom att analysera Loggfiler kombineras inte med personuppgifter. Verktygen använder inte heller användares IP-adresser alls eller förkortar dem direkt efter insamling.
 
Leverantören av detta verktyg behandlar endast uppgifter som personuppgiftsbiträde i enlighet med våra anvisningar och inte för egna ändamål.
 
I följande avsnitt finns information om alla verktygsleverantörer och hur du kan motsätta dig att verktyget samlar in och behandlar uppgifter.
På verktyg som använder opt out-kakor, är det viktigt att tänka på att avanmälansfunktionen (opt out) endast gäller den enhet eller webbläsare som används. Om du använder flera enheter eller webbläsare, måste du upprepa avanmälan på alla enheter och alla webbläsare som du använder. 
 
Dessutom kan du undvika att användarprofiler skapas genom att inaktivera användningen av kakor. Se avsnittet Inaktivera och radera kakor.

6.1 WebTrends

WebTrends tillhandahålls av WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA. 
Du kan motsätta dig insamling eller behandling av dina personuppgifter via avanmälanmöjligheten genom att klicka på följande länk: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Externa länkar

Vårt Onlineutbud kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part, dvs. leverantörer som inte är knutna till oss. När du klickar på länken, har vi ingen påverkan på insamling, behandling och användning av personuppgifter som möjligen överförs genom att klicka på länken till tredje part (som IP-adress eller URL för webbplatsen på vilken länken finns), då tredje parts förvaltning är bortom vår kontroll. Vi ansvarar inte för tredje parts behandling av personuppgifter.
 

8 Säkerhet 

Våra medarbetare och företagen som tillhandahåller tjänster för vår räkning, är skyldiga att upprätthålla sekretess och uppfylla tillämpliga dataskyddslagar.
 
Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och skydda dina personuppgifter som hanteras av oss i synnerhet från risker med oavsiktlig eller olaglig utplåning, manipulering, förlust, ändring, otillåtet utlämnande eller otillåten åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt, i enlighet med teknisk utveckling.
 

9 Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt. När du gör det, försäkra dig om att vi då kan definiera dig som person.
 
Rätt till information och rätt att få tillgång:
Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina personuppgifter, och, om så är fallet, har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter. 
 
Rätt till rättelse och radering: 
Du har rätt att begära att vi utan otillbörligt dröjsmål, rättar felaktiga personuppgifter om dig. Med beaktande av behandlingsändamålen, har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande meddelande.
 
Detta gäller inte uppgifter som krävs för fakturerings- eller redovisningsändamål eller som enligt lag måste lagras en viss tid. Om tillgång till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen begränsad (se nedan).
 
Begränsning av behandling:
Under förutsättning att gällande lagstiftning är uppfylld, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 
Invändning mot behandling av uppgifter:
Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa att vi, enligt gällande lagstiftning, har berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 
Återkallande av samtycke:
Om du har lämnat ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter, kan du när som helst återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan. Detta påverkar inte lagligheten i behandlingen av personuppgifter innan ditt återkallande.

9.1 Dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter som du har tillhandahållit på ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format eller, om tekniskt genomförbart, att begära att vi överför dessa uppgifter till en tredje part.

9.2 Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet:

Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan vända dig till den tillsynsmyndighet som är ansvarigt på din bosättningsort eller i medlemsstaten eller till den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss. 
 
Det är:
 
Ombudsmannen för uppgiftsskydd och informationsfrihet
 
Adress:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Tyskland
 
Postadress:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Tyskland
 
Telefon: +49 (0)711 615 541 0
Fax: +49 (0)711 615 541 15 
 

10 Ändringar i Uppgiftsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och uppgiftsskyddsåtgärder när detta är nödvändigt på grund av teknisk utveckling. I sådana fall kommer vi även att uppdatera vår uppgiftsskyddspolicy. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vår uppgiftsskyddspolicy, då den kan komma att ändras.
 

11 Kontakt

Om du vill kontakta oss, når du oss på den adress som anges i avsnittet Personuppgiftsansvarig.
 
För att åberopa dina rättigheter, rapportera incidenter som rör uppgiftsskydd samt förslag och klagomål beträffande behandling av dina personuppgifter, rekommenderar vi att du vänder till vår koncernansvarige för dataskyddsfrågor:
 
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Tyskland
 
Uppdaterad: 11.04.2018