Katalóg Bosch Automotive

Vyhlásenie o ochrane údajov

1 Oznámenie o ochrane údajov

Spoločnosť Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (ďalej len „Bosch“, alebo „my“ alebo „naše“) vás víta na svojich internetových stránkach a mobilných aplikáciách (spoločne nazývaných aj „online ponuky“). Ďakujeme za váš záujem o našu spoločnosť a naše výrobky.
 

2 Spoločnosť Bosch rešpektuje vaše súkromie

Ochrana osobných údajov v priebehu spracovávania osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré boli zhromaždené počas vašej návštevy našich online ponúk, spracovávame dôverne a iba v súlade so zákonnými predpismi.
 
Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú zahrnuté v našich firemných pravidlách.
 

3 Správca

Spoločnosť Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket je správca zodpovedný za spracovanie vašich údajov. Výnimky sú uvedené v tomto oznámení o ochrane údajov.
 
Naše kontaktné údaje sú nasledovné:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Nemecko
 
Zodpovedné oddelenie pre používateľov: AA/SCE 
telefón: +49 721 942 0 (požiadať AA / SCE prostredníctvom telefónnej ústredne)
 

4 Zber, spracovanie a používanie osobných údajov

4.1 Spracované kategórie údajov

Spracovávajú sa nasledujúce kategórie údajov:
Komunikačné dáta (IP adresa)
História vyhľadávania používateľa (pozrite súbory cookies)
Štatistické údaje pre webovú analýzu (pozrite cookies a Webtrends)

4.2 Zásady

Osobné údaje pozostávajú zo všetkých informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Tieto obsahujú napr. mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, zmluvné kmeňové dáta, zmluvné účtovníctvo a platobné údaje, ktoré vyjadrujú totožnosť osoby.
Zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údaje (vrátane IP adries) iba vtedy, ak na to existuje zákonný právny základ, alebo ak ste súhlasili so spracovaním alebo použitím osobných údajov týkajúcich sa tejto záležitosti, napr. prostredníctvom registrácie.

4.3 Účel spracovania a právny základ

My, ako aj poskytovatelia služieb, ktoré ste si od nás objednali, spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

4.3.1 Poskytovanie online ponúk

Právny základ: 
Váš súhlas s upozornením na cookie ohľadom používania automobilového katalógu Bosch Automotive Catalog je zaistení príslušným interným overovaním eCat.

4.3.2 Riešenie prerušení služby, ako aj z bezpečnostných dôvodov.

Právny základ: 
Splnenie našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti údajov a oprávneného záujmu pri riešení prerušení poskytovania služieb, ako aj pri ochrane našich ponúk.

4.3.3 Zabezpečenie a obrana našich práv

Právny základ: 
Oprávnený záujem z našej strany o ochranu a obranu našich práv. 

4.4 Súbory denníkov

Zakaždým, keď používate internet, váš prehliadač prenáša určité informácie, ktoré si ukladáme do tzv. protokolových súborov (log). 
 
Protokolové súbory ukladáme na krátke časového obdobia, aby sme určili prerušenia služby a z bezpečnostných dôvodov (napr. prešetrenie pokusov o útok) a následne ich vymazávame. Protokolové súbory, ktoré je potrebné uchovávať na dôkazné účely, sa nevymazávajú až do vyriešenia príslušnej udalosti a môžu sa v jednotlivých prípadoch presunúť k vyšetrujúcim orgánom.
Protokolové súbory sa používajú aj na účely analýzy (bez IP adresy alebo bez kompletnej IP adresy). Pozrite tiež modul Webová analýza.
V protokolových súboroch sa ukladajú najmä nasledujúce informácie:
IP adresa (adresa internetového protokolu) terminálového zariadenia, ktorá sa používa na prístup k online ponuke
Dátum a čas, ako aj trvanie odvolania údajov
Názov poskytovateľa služieb, ktorý bol použitý na prístup k online ponuke
Kód http (napr. „žiadosť bola úspešná“ alebo „požadovaný súbor nebol nájdený“)
Množstvo prenesených údajov
Internetová adresa webových stránok, z ktorých je dostupná online ponuka (tzv. URL pôvodu alebo odkazujúce URL)
Operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači, vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. Flash Player)
Názov súborov alebo informácií, ku ktorým ste pristupovali

4.5 Deti

Táto online ponuka nie je určená pre deti do 16 rokov.

4.6 Prenos údajov

4.6.1 Prenos údajov iným správcom

V zásade sa vaše osobné údaje posielajú iným správcom iba vtedy, ak je to potrebné na splnenie zmluvného záväzku, alebo ak máme my, alebo tretia strana oprávnený záujem o prenos údajov, alebo ak ste s tým súhlasili. Podrobnosti o právnych základoch nájdete v časti Účel spracovania a právny základ. Treťou stranou môžu byť aj iné spoločnosti skupiny Bosch. 
Ak sa údaje prenášajú na tretie strany na základe oprávneného záujmu, je to vysvetlené v tomto oznámení o ochrane údajov. 
 
Údaje sa môžu navyše prenášať aj na iných správcov, keď sme to povinní urobiť kvôli zákonným predpisom alebo vykonateľným správnym alebo súdnym nariadeniam.

4.6.2 Poskytovateľ služieb (všeobecne)

Do úloh zapájame externých poskytovateľov služieb, ako sú predajné a marketingové služby, riadenie zmlúv, spracovanie platieb, programovanie, poskytovanie údajov a služby linky hotline. Týchto poskytovateľov služieb sme vybrali starostlivo a pravidelne ich monitorujeme, najmä pokiaľ ide o ich dôsledné zaobchádzanie a ochranu údajov, ktoré ukladajú. Všetci poskytovatelia služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať zákonné ustanovenia. Poskytovatelia služieb môžu byť aj iné spoločnosti skupiny Bosch.

4.7 Prevod na príjemcov mimo EHP

Osobné údaje môžeme prevádzať na príjemcov so sídlom mimo EHP, do takzvaných tretích krajín. 
 
V takýchto prípadoch pred prevodom zabezpečujeme, aby príjemca údajov poskytoval primeranú úroveň ochrany údajov (napr. v dôsledku rozhodnutia o primeranosti zo strany Európskej komisie pre danú krajinu alebo v dôsledku dohody založenej na takzvaných doložkách EÚ s príjemcom) alebo aby ste súhlasili s prevodom.
 
Máte právo získať prehľad príjemcov z tretích krajín a kópiu osobitne dohodnutých ustanovení zabezpečujúcich primeranú úroveň ochrany údajov. Na tento účel použite vyhlásenia uvedené v časti Kontakt.

4.8 Čas skladovania, retenčné termíny

V zásade sa vaše údaje uchovávajú na čas potrebný na vykonanie našich on-line ponúk a súvisiacich služieb, alebo dovtedy, pokým máme oprávnený záujem na ukladaní údajov (napr. po splnení zmluvných záväzkov môžeme mať oprávnený záujem o poštový trh). Vo všetkých ostatných prípadoch vymažeme vaše osobné údaje s výnimkou údajov, ktoré sme povinní uchovávať na splnenie zákonných povinností (napr. vzhľadom na termíny uchovávania podľa daňových a obchodných zákonov sme povinní mať k dispozícii dokumenty, ako sú zmluvy a faktúry na určité časové obdobie).
 
Zaznamenaná IP adresa:
Automatické vymazanie sa uskutoční po krátkom čase, v prípade, že nedôjde k žiadnym pochybnostiam z dôvodu narušenia alebo útokov na webovú stránku, alebo nedôjde k ovplyvneniu ochrany práv spoločnosti Robert Bosch GmbH, alebo k oficiálnej objednávke, ktorá nás zaväzuje uchovávať údaje.
Skrátená forma IP adresy (anonymizovaná), cez ktorú nie je možné zistiť žiadnu súvislosť s volajúcim počítačom, sa používa pri webovej analýze na zlepšenie našej on-line ponuky (pozrite časť Webová analýza).
Súbory cookies relácie:
Súbory cookies relácie sa po ukončení prehliadača vymažú.
 
Trvalé súbory cookies:
V niektorých prípadoch sú cookies vymazané po 12 mesiacoch.
 

5 Používanie súborov cookies

5.1 Všeobecne

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači pri prístupe k online ponuke. V prípade následného prístupu k tejto online ponuke váš prehliadač odošle obsah súborov cookies späť príslušnému predajcovi a umožní tak opätovnú identifikáciu koncového zariadenia. Načítanie súborov cookies nám umožňuje optimálne navrhnúť naše online ponuky a uľahčuje ich používanie.

5.2 Deaktivácia a vymazanie súborov cookies

Pri návšteve našich internetových stránok sa vám vo vyskakovacom okne cookie zobrazí otázka, či chcete povoliť súbory cookies, ktoré sú nastavené na našej stránke, alebo či ich chcete v nastaveniach deaktivovať.
 
V prípade, že sa rozhodnete súbory cookies blokovať, vo vašom prehliadači sa nastaví blokovanie súborov cookies. Tieto cookies slúžia výlučne na účel priradenia vašej námietky. Deaktiváciou súborov cookies sa môžu vypnúť jednotlivé funkcie našich internetových stránok. Upozorňujeme, že z technických dôvodov môžu byť súbory cookies blokované len v aktuálnom prehliadači. Ak vymažete súbory cookies alebo použijete iný prehliadač alebo iné terminálové zariadenie, musíte ich znova zablokovať. 
 
Nastavenie preferencií sa nevzťahuje na súbory cookies, ktoré sú počas vašej návštevy na webových stránkach tretích strán nastavené inými poskytovateľmi.
 
Váš prehliadač vám umožňuje kedykoľvek odstrániť všetky súbory cookies. Ak to chcete urobiť, použite pomocné funkcie vášho prehliadača. To však môže viesť k tomu, že jednotlivé funkcie už nebudú k dispozícii.
 
Okrem toho, môžete spravovať a deaktivovať používanie súborov cookies tretej strany na nasledujúcej webovej stránke:
Keďže túto webovú stránku nepoužívame, nie sme za ňu zodpovední a nie sme schopní ovplyvniť jej obsah a dostupnosť.

5.3 Prehľad použitých súborov cookies

V tejto časti nájdete prehľad cookies, ktoré používame.
 

5.3.1 Absolútne potrebné cookies 

Niektoré súbory cookies sú nevyhnutné na to, aby sme mohli poskytovať naše on-line ponuky bezpečným spôsobom. Do tejto kategórie patria napríklad: 
Súbory cookies, ktoré identifikujú alebo autentizujú našich používateľov
Súbory cookies, ktoré dočasne ukladajú určitý vstup používateľa (napríklad obsah nákupného košíka alebo on-line formulára)
Súbory cookies, ktoré uchovávajú určité preferencie používateľa (napríklad nastavenia vyhľadávania alebo jazyka)
Súbory cookies, ktoré uchovávajú údaje na zabezpečenie prehrávania videa alebo audio obsahu.
 
Podrobnosti o určitých súboroch cookies nájdete v časti „Nastavenia ochrany osobných údajov“ na webovej stránke.

5.3.2 Analytické súbory cookies 

Na zaznamenávanie správania používateľov (napr. kliknutia na reklamné bannery, zadania vyhľadávania) a na ich štatistické vyhodnocovanie používame analytické súbory cookies.
 
Podrobnosti o určitých súboroch cookies nájdete v časti „Nastavenia ochrany osobných údajov“ na webovej stránke.
 

6 Webová analýza

Potrebujeme štatistické informácie o využívaní našich online ponúk, aby sme ich navrhli tak, aby boli používateľsky prístupné a aby sme mohli vykonávať merania dosahu a prieskum trhu.
 
Na tento účel používame webové analytické nástroje opísané v tejto časti.
 
Profily používania vytvorené týmito nástrojmi pomocou Analytické súbory cookies alebo vyhodnotením Súbory denníkov nie sú spojené s osobnými údajmi. Nástroje vôbec nepoužívajú IP adresy používateľa a skracujú ich ihneď po ich zhromaždení.
 
Predajcovia nástrojov spracovávajú údaje iba ako spracovávatelia, ktorí podliehajú našim smerniciam, a nevyužívajú ich na vlastné účely.
 
V nasledujúcej časti nájdete informácie o každom predajcovi nástrojov a o tom, ako môžete vzniesť námietky voči zhromažďovaniu a spracovávaniu údajov nástrojmi.
Upozorňujeme, že pokiaľ ide o nástroje, ktoré používajú funkciu blokovania cookies, funkcia blokovania súvisí s daným zariadením alebo prehliadačom. V prípade, že používate niekoľko koncových zariadení alebo prehliadačov, musíte toto rozhodnutie vykonať pre každé zariadenie a pre každý použitý prehliadač. 
 
Okrem toho sa môžete vyhnúť vytváraniu profilov používania bežným deaktivovaním používania súborov cookies. Pozrite si časť Deaktivácia a vymazanie súborov cookies.

6.1 Webtrends

WebTrends poskytuje spoločnosť WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA. 
Môžete namietať proti zhromažďovaniu alebo spracovávaniu vašich údajov pomocou možnosti blokovania kliknutím na nasledujúci odkaz: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Externé odkazy

Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – od poskytovateľov, ktorí s nami nesúvisia. Po kliknutí na odkaz nemáme žiadny vplyv na zhromažďovanie, spracovávanie a používanie osobných údajov, ktoré je možné vysielať kliknutím na odkaz na tretiu stranu (napríklad IP adresa alebo URL adresa stránky, na ktorej je odkaz umiestnený), pretože správanie tretích strán je samozrejme mimo nášho dohľadu. Nenesieme zodpovednosť za spracovávanie osobných údajov tretími stranami.
 

8 Bezpečnosť 

Naši zamestnanci a spoločnosti poskytujúce služby v našom mene sú povinné zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať platné zákony na ochranu údajov.
 
Prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti a na ochranu vašich údajov, ktoré spravujeme, predovšetkým pred rizikami neúmyselného alebo nezákonného zničenia, manipulácie, straty, zmeny alebo neoprávneného zverejnenia alebo neoprávneného prístupu. V súlade s technologickým pokrokom sa naše bezpečnostné opatrenia neustále zlepšujú.
 

9 Používateľské práva

Ak chcete uplatniť svoje práva, použite podrobnosti uvedené v Kontakt. Pritom sa uistite, že je možná jednoznačná identifikácia vašej osoby.
 
Právo na informácie a prístup:
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, môžte získať prístup k vašim osobným údajom. 
 
Právo na opravu a vymazanie: 
Bez zbytočného odkladu máte právo od požadovať nás opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Pri zohľadnení účelu spracovania, máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia dodatočného vyhlásenia.
 
To sa nevzťahuje na údaje, ktoré sú potrebné na fakturáciu alebo účtovné účely alebo ktoré podliehajú zákonnému obdobiu uchovávania údajov. Ak sa však prístup k takýmto údajom nevyžaduje, ich spracovávanie je obmedzené (pozrite nasledujúci text).
 
Obmedzenie spracovávania:
Máte právo požadovať, pokiaľ sú splnené zákonné požiadavky, obmedzenie spracovávania vašich údajov.
 
Námietka voči spracovávaniu údajov:
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu údajov. Osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať, ak nepreukážeme súlad s právnymi požiadavkami na poskytnutie preukázateľných dôvodov ďalšieho spracovávania, ktoré presahujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo na vytvorenie, uplatňovanie alebo ochranu právnych nárokov.
 
Stiahnutie súhlasu:
V prípade, že ste súhlasili so spracovávaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať s okamžitým účinkom. Zákonnosť spracovávania údajov pred zrušením zostáva nezmenená.

9.1 Prenositeľnosť údajov

Máte nárok na získanie údajov, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte alebo, ak je to technicky možné, požadovať to, aby sme tieto údaje preniesli tretej strane.

9.2 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorý nesie za vás zodpovednosť na drese alebo v štáte, v ktorom máte bydlisko, alebo na dozorný orgán, ktorý je zodpovedný za nás. 
 
Je ním:
 
Štátny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií
 
Adresa:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Nemecko
 
Poštová adresa:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Nemecko
 
Telefón: +49 711 615541-0
Fax: +49 711 615541-15 
 

10 Zmeny v oznámení o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu údajov, ak je to potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch príslušným spôsobom upravíme naše oznámenie o ochrane údajov. Preto si, prosím, pozrite aktuálnu verziu nášho oznámenia o ochrane údajov, pretože sa môže meniť.
 

11 Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, nájdete nás na adrese uvedenej v časti Správca.
 
Ak chcete uplatniť svoje práva pri porušení ochrany údajov, ako aj návrhy a sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, odporúčame vám kontaktovať nášho komisára pre ochranu údajov:
Pán
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Nemecko
 
Dátum účinnosti: 11. 4. 2018