Katalog Bosch Automotive

Oświadczenie o ochronie danych

1 Nota o ochronie danych

Spółka Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (dalej zwana „Bosch” lub „My”) wita na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (łącznie nazywanych również „Ofertami internetowymi”). Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i produktami.

2 Bosch szanuje prywatność swoich użytkowników

Ochrona prywatności użytkowników podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych firmowych jest dla nas niezwykle istotne. Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas wizyty na naszych Ofertach internetowych w sposób poufny i całkowicie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji stanowią część polityki spółki.
 

3 Administrator

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket jest administratorem danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie; wyjątki od tej zasady zostały opisane w niniejszej nocie o ochronie danych.
 
Dane kontaktowe:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Niemcy
 
Dział obsługi użytkownika: AA/SCE 
telefon: +49 721 942 0 (po połączeniu z centralą należy prosić o połączenie z AA/SCE)
 
 

4 Gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych

4.1 Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych:
Dane komunikacyjne (adres IP)
Historia wyszukiwania użytkownika (zobacz pliki cookie)
Dane statystyczne do celów analizy stron internetowych (zobacz pliki cookie i trendy internetowe)

4.2 Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym np. imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, główne dane zawarte w umowie, dane rozliczeniowe oraz dane dotyczące płatności, które są wyrazem tożsamości danej osoby.
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (w tym adresy IP) jedynie wtedy, kiedy istnieje ku temu podstawa prawna lub jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie lub wykorzystanie danych osobowych w tym zakresie, np. poprzez zarejestrowanie się.
4.3 Cele przetwarzania i podstawy prawne
Zarówno my, jak i nasi usługodawcy, przetwarzamy dane osobowe użytkowników w następujących celach:

4.3.1 Dostarczanie ofert internetowych

Podstawa prawna: 
Zgoda wyrażona przez użytkownika w okienku zawierającym ostrzeżenie o użyciu plików cookie na korzystanie z Katalogu samochodowego Bosch, odpowiednia weryfikacja wewnętrzna eCat.

4.3.2 Rozwiązywanie problemów związanych z dostarczaniem usług oraz ze względów bezpieczeństwa.

Podstawa prawna: 
Wypełnienie prawnego zobowiązania w ramach ochrony danych oraz uzasadnionego powodu rozwiązywania problemów w świadczeniu usług, jak również zabezpieczenia naszych ofert.

4.3.3 Zabezpieczenie i ochrona przysługujących nam praw

Podstawa prawna: 
Uzasadniony powód po naszej stronie w celu ochrony i zabezpieczenia przysługujących nam praw. 

4.4 Pliki dziennika

Za każdym razem, kiedy użytkownik korzysta z internetu, przeglądarka przekazuje informacje, które my przechowujemy w tzw. plikach dziennika. 
 
Pliki dziennika zapisywane są na krótki czas, w celu wykrycia zakłóceń w świadczeniu usług oraz ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania prób ataku), a następnie są usuwane. Pliki dziennika, które muszą być przechowywane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu rozwiązania danego incydentu i mogą, w zależności od przypadku, zostać przekazane organom prowadzącym dochodzenie.
Pliki dziennika stosowane są również do celów analiz (bez adresu IP lub bez pełnego adresu IP). Zobacz również moduł Analiza internetowa.
W plikach dziennika w szczególności zapisywane są poniższe informacje:
Adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do Oferty internetowej
Data i godzina oraz czas przywracania danych
Nazwa dostawcy usług, przy pomocy których użytkownik uzyskuje dostęp do Oferty internetowej
kod statusu http (np. „Ponowne żądanie zakończono pomyślnie” lub „Nie odnaleziono żądanego pliku”)
Ilość przesyłanych danych
Adres internetowy strony, za pomocą której otwierana jest Oferta internetowa (tzw. URL pochodzenia pliku lub adres URL odsyłacza)
System operacyjny oraz informacje na temat używanej przeglądarki internetowej wraz z zainstalowanymi dodatkami (np. Flash Player)
Nazwa otwieranych plików lub informacji

4.5 Dzieci

Niniejsza Oferta internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. 

4.6 Przekazywanie danych

4.6.1 Przekazywanie danych innym administratorom

Zasadniczo dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane innym administratorom, o ile jest to wymagane do wypełnienia zobowiązania wynikającego z umowy lub jeśli my lub osoby trzecie mają uzasadniony interes w przekazaniu danych lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Szczegóły dotyczące podstaw prawnych można odnaleźć w rozdziale - Cele przetwarzania i podstawy prawne. Osobami trzecimi mogą być inne spółki tworzące Grupę Bosch. 
Przekazanie danych osobom trzecim na podstawie uzasadnionego interesu zostało wyjaśnione w niniejszej nocie o ochronie danych. 
 
Dodatkowo dane mogą zostać przekazane innym administratorom, jeśli zostaniemy do tego zmuszeni na mocy przepisów prawnych lub nakazów administracyjnych czy sądowych.

4.6.2 Dostawca usług (ogólne)

Działania takie jak sprzedaż i usługi marketingowe, zarządzanie umowami, obsługa płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii powierzamy zewnętrznym dostawcom usług. Dostawcy ci zostali starannie dobrani i są oni regularnie kontrolowani pod względem należytej obsługi i zabezpieczenia przechowywanych danych. Wszyscy dostawcy usług mają obowiązek zachować poufność oraz zgodność z przepisami prawnymi. Dostawcy usług mogą również być spółkami tworzącymi Grupę Bosch.

4.7 Przekazanie danych odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom spoza EOG do tzw. krajów trzecich. 
 
W takich przypadkach przed przekazaniem danych upewniamy się, że odbiorca zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (np. na mocy decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności danych dla danego kraju lub umowy opartej na tzw. wzorcowych klauzulach UE z odbiorcą) lub że użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych.
 
Użytkownik ma prawo otrzymać listę odbiorców z krajów trzecich oraz kopię specjalnych zapisów umowy gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. W tym celu należy skorzystać z oświadczenia dostępnego w części Dane kontaktowe.

4.8 Czas przechowywania, okresy przetrzymywania

Zasadniczo dane użytkownika przechowywane są tak długo, jak wymaga tego realizacja naszych Ofert online i połączonych usług lub dopóki istnieje uzasadniony interes w przechowywaniu danych (np. możemy nadal korzystać z marketingu pocztowego po wypełnieniu zobowiązań wynikających z umowy). We wszystkich innych przypadkach usuwamy dane osobowe, z wyłączeniem danych, które mamy obowiązek przechowywać ze względów prawnych (np. ze względu na okresy przetrzymywania zgodnie z kodeksem podatkowym i handlowym mamy obowiązek przechowywać takie dokumenty jak umowy lub faktury, które muszą być dostępne przez określony czas).
 
Zarejestrowany adres IP:
Automatyczne usunięcie nastąpi po krótkim czasie, w przypadku braku zapytań dotyczących zakłóceń lub ataków na stronę internetową, naruszenia ochrony i zabezpieczenia praw spółki Robert Bosch GmbH lub w przypadku nałożenia na nas oficjalnego nakazu przechowywania danych.
W celu udoskonalenia naszej Oferty internetowej wykorzystujemy analizę internetową (zobacz rozdział Analiza internetowa) korzystającą ze skróconego adresu IP (anonimowego), z którego nie ma możliwości nawiązania połączenia z komputerem wywołującym.
 
Pliki cookie sesji:
Pliki cookie sesji zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki.
 
Trwałe pliki cookie:
W niektórych przypadkach pliki cookie zostają usunięte po 12 miesiącach.
 

5 Wykorzystanie plików cookie

5.1 Zasady ogólne

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas otwierania Oferty internetowej. Jeśli Oferta online zostanie otwarta w późniejszym czasie, przeglądarka wyśle zawartość plików cookie z powrotem do właściwego sprzedawcy, umożliwiając ponowną identyfikację urządzenia końcowego. Czytanie plików cookie pozwala nam opracowywać optymalne Oferty internetowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb, a użytkownikowi jest łatwiej z nich korzystać.

5.2 Dezaktywacja i usunięcie plików cookie

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych użytkownik zostanie zapytany za pośrednictwem wyświetlanego okna, czy zezwala na zastosowanie plików cookie skonfigurowanych na stronie, czy też chce je dezaktywować w ustawieniach.
 
Jeśli zechce zablokować pliki cookie, w przeglądarce ustawiana jest opcja rezygnacja z plików cookie. Ten plik cookie służy wyłącznie do przypisania sprzeciwu użytkownika. Dezaktywacja plików cookie może spowodować wyłączenie poszczególnych funkcji dostępnych na naszych stronach internetowych. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookie może, z przyczyn technicznych, być określana w ustawieniach przeglądarki. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie, użyje innej przeglądarki lub innego urządzenia końcowego, należy ponownie zrezygnować z plików cookie. 
 
Ustawienie preferencji nie dotyczy plików cookie określanych podczas wizyt na stronach internetowych spółek trzecich przez innych dostawców.
 
Przeglądarka pozwala również w dowolnym momencie usunąć wszelkie pliki cookie. W tym celu należy zapoznać się z funkcjami pomocy przeglądarki. Może to jednak spowodować brak dostępu do poszczególnych funkcji.
 
Dodatkowo można zarządzać i wyłączyć korzystanie z plików cookie innych spółek na następującej stronie internetowej:
Ponieważ nie jesteśmy administratorami tej strony, nie jesteśmy odpowiedzialni za jej zawartość ani dostępność i nie mamy na nie wpływu.

5.3 Przegląd wykorzystywanych przez nas plików cookie

W niniejszym rozdziale przedstawiono wykorzystywane przez nas pliki cookie.

5.3.1 Bezwzględnie niezbędne pliki cookie 

Niektóre pliki cookie są potrzebne do dostarczenia naszych Ofert internetowych w sposób bezpieczny. Ta kategoria obejmuje m.in.: 
Pliki cookie identyfikujące lub uwierzytelniające użytkowników
Pliki cookie, które tymczasowo zachowują dane wprowadzone przez użytkownika (np. zawartość koszyka lub formularza internetowego)
Pliki cookie przechowujące niektóre preferencje użytkowników (np. ustawienia wyszukiwania lub języka)
Pliki cookie przechowujące dane, umożliwiające odtwarzanie filmu lub treści audio bez zakłóceń.
 
Szczegóły dotyczące niektórych plików cookie można odnaleźć w „ustawieniach prywatności” danej strony internetowej.

5.3.2 Analityczne pliki cookie 

Analityczne pliki cookie wykorzystujemy do zapisywania zachowania użytkowników (np. na jakie banery reklamowe kliknęli lub jakie zapytania wyszukiwania wprowadzili) do celów analiz statystycznych.
Szczegóły dotyczące niektórych plików cookie można odnaleźć w „ustawieniach prywatności” danej strony internetowej.

6 Analiza internetowa

Wykorzystujemy informacje statystyczne dotyczące wykorzystania naszych Ofert internetowych, aby móc projektować je tak, by były one bardziej przyjazne dla użytkownika, w celu wykonania badania zasięgu i badania rynku.
 
Wykorzystujemy do tego narzędzia do analiz internetowych opisane w niniejszym rozdziale.
 
Profile użytkownika utworzone przez te narzędzia przy użyciu Analityczne pliki cookie lub poprzez ocenę Pliki dziennika nie są łączone z danymi osobowymi. Narzędzia te albo w ogóle nie wykorzystują adresów IP użytkownika, albo skracają je natychmiast po pobraniu.
 
Sprzedawcy narzędzi jedynie przetwarzają dane; podlegają naszym wytycznym i nie robią tego dla własnych celów.
 
Poniżej znajdują się informacje na temat sprzedawcy każdego narzędzia oraz sposobu, w jaki można sprzeciwić się pobieraniu i przetwarzaniu danych przez dane narzędzie.
Należy pamiętać, że w w przypadku narzędzi, które korzystają z plików cookie z możliwością rezygnacji, rezygnacja jest związana z tym urządzeniem lub przeglądarką. Jeśli użytkownik korzysta z kilku urządzeń końcowych lub przeglądarek, należy wyrazić rezygnację w każdym takim urządzeniu i przeglądarce. 
 
Ponadto można uniknąć tworzenia profili użytkowników, ogólnie dezaktywując wykorzystanie plików cookie. Prosimy zapoznać się z rozdziałem Dezaktywacja i usunięcie plików cookie.

6.1 Webtrends

WebTrends dostarcza WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA. 
Można nie wyrazić zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych za pomocą funkcji rezygnacji, klikając poniższe łącze: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Łącza zewnętrzne

Nasze Oferty internetowe mogą zawierać łącza do stron internetowych spółek trzecich – wstawiane przez dostawców, którzy nie są z nami związani. Po kliknięciu na łącze nie mamy wpływu na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie danych, które mogą zostać przesłane poprzez kliknięcie na łącza osób trzecich (np. adres IP lub adres URL strony, na której łącze jest dostępne), jako że nie mamy wpływu na działania spółek trzecich. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych prowadzone przez osoby trzecie.
 

8 Bezpieczeństwo 

Nasi pracownicy oraz spółki świadczące usługi w naszym imieniu zobowiązani są do zachowania poufności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami określającymi bezpieczeństwo danych.
 
Podejmujemy wszelkie techniczne oraz organizacyjne środki zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, którymi zarządzamy, w szczególności w zakresie niezamierzonego lub bezprawnego niszczenia, manipulacji, utraty, zmiany lub nieuprawnionego wyjawienia lub nieuprawnionego dostępu. Dzięki postępom technologicznym możemy stale udoskonalać nasze środki bezpieczeństwa.
 

9 Prawa użytkownika

Aby skorzystać z przysługujących użytkownikowi praw, prosimy skorzystać z informacji dostępnych w Dane kontaktowe. Prosimy upewnić się, że dane umożliwiają jednoznaczną identyfikację użytkownika.
 
Dostęp i prawo do informacji:
Użytkownik ma prawo uzyskać od nas informację, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane. W takim przypadku użytkownik ma także prawo uzyskać dostęp do swoich danych. 
 
Prawo do poprawy i usunięcia danych: 
Użytkownik ma prawo uzyskać sprostowanie niepoprawnych danych osobowych bez zbędnej zwłoki po naszej stronie. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo uzupełnić niekompletne dane osobowe, w tym poprzez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego.
 
Nie dotyczy to danych niezbędnych do celów fakturowania lub rozliczania lub danych podlegających ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli jednak dostęp do tych danych nie jest wymagany, przetwarzanie ich będzie ograniczone (zobacz poniżej).
 
Ograniczenie przetwarzania:
Użytkownik ma prawo zażądać – pod warunkiem wypełnienia wymogów wynikających z umowy – ograniczenia przetwarzania swoich danych.
 
Sprzeciw wobec przetwarzania danych:
Użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że wykażemy, że dalsze przetwarzanie danych jest uzasadnione zgodnie z obowiązującymi przepisami i że wykracza poza interesy użytkownika, prawa i wolności lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 
Cofnięcie zgody:
Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych użytkownik ma prawo ją cofnąć ze skutkiem natychmiastowym. Zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody pozostaje niezmieniona.

9.1 Możliwość przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo uzyskać dane, które zostały nam dostarczone, w usystematyzowanym, powszechnie stosowanym i odpowiednim do odczytu maszynowego formacie lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, zażądać, abyśmy przekazali te dane osobom trzecim.

9.2 Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru:

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru. Może on odwołać się do organu nadzoru właściwego dla miejsca lub kraju zamieszkania użytkownika lub organu nadzoru właściwego nam. 
 
Jest to:
 
Stanowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji
 
Adres:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Niemcy
 
Adres pocztowy:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Niemcy
 
Telefon: 0711/615541-0
Fax: 0711/615541-15 
 

10 Zmiany w Nocie o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany stosowanych środków ochrony i bezpieczeństwa danych, jeśli będzie to wymagane w związku z rozwojem technologicznym. W takich przypadkach wprowadzimy odpowiednie zmiany w Nocie o ochronie danych. Prosimy zatem zwracać uwagę na aktualną wersję noty o ochronie danych, ponieważ może ona ulec zmianom.
 

11 Dane kontaktowe

Aby skontaktować się z nami, należy skorzystać z adresu podanego w części Administrator.
 
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, jak również w przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych, w celu dochodzenia swoich praw, zalecamy skontaktowanie się z komisarzem ds. ochrony danych:
P.
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Niemcy
 
Data wejścia w życie: 11.04.2018