Bosch Automotive Catalog

Privacyverklaring

1 Gegevensbeschermingsmededeling

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (hierna „Bosch” of „wij” of „ons”) heet u welkom op onze website en mobiele toepassingen (samen ook wel aangeduid met „online-aanbiedingen”). We danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten.
 

2 Bosch respecteert uw privacy

Wij nemen de bescherming van uw privacy gedurende de verwerking van persoonsgegevens alsmede de veiligheid van alle zakelijke gegevens serieus. We verwerken persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens uw bezoek aan onze online-aanbiedingen vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke regelingen.
 
Gegevensbescherming en -beveiliging zijn onderdeel van onze bedrijfsbeleid.
 

3 Controller

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket is de controller die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze gegevensbeschermings-mededeling.
 
Onze contactgegevens zijn als volgt:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Duitsland
 
Verantwoordelijke afdeling: AA/SCE 
Tel.: +49 721 942 0 (via de centrale laten doorverbinden met de afdeling AA/SCE)
 

4 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

4.1 Gegevensverwerkingscategorieën

De volgende categorieën gegevens worden verwerkt:
Communicatiegegevens (IP-adres)
Zoekhistorie van de gebruiker (zie Cookies)
Statistische gegevens voor webanalyse (zie Cookies en Webtrends)

4.2 Uitgangspunten

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, inclusief bv. namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen alsmede gegevens over contracten, boekingen en betalingen, die een uitdrukking van de identiteit van een persoon vormen.
We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) uitsluitend als hier een wettelijke basis voor is of als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van persoonsgegevens, bv. in het kader van een registratie.

4.3 Verwerkingsdoelen en wettelijke basis

Wij en door ons ingeschakelde providers verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoelen:

4.3.1 Presenteren van de online-aanbiedingen

Wettelijke basis: 
Uw toestemming bij de cookie-mededeling voor het gebruik van de Bosch Automotive catalogus respectievelijk van de eCat Internal Verification.

4.3.2 Verhelpen van storingen alsmede om veiligheidsredenen.

Wettelijke basis: 
Vervulling van onze wettelijke plichten op het gebied van gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigde interesse in het verhelpen van storingen alsmede in de bescherming van onze aanbiedingen.

4.3.3 Behartiging en verdediging van onze rechten

Wettelijke basis: 
Gerechtvaardigde interesse van onze kant in de behartiging en verdediging van onze rechten. 

4.4 Log-bestanden

Elke keer dat u het internet gebruikt, wordt er door uw browser bepaalde informatie doorgegeven, die we opslaan in zogenaamde log-bestanden. 
 
We slaan log-bestanden korte tijd op om storingen te verhelpen en om veiligheidsredenen (bv. om aanvallen te onderzoeken) en wissen deze naderhand. Log-bestanden die moeten worden bewaard om als bewijs te kunnen dienen, hoeven niet te worden gewist totdat het betreffende voorval is opgelost en kunnen in individuele gevallen worden doorgegeven aan de onderzoeksinstanties.
Log-bestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder of zonder het volledige IP-adres). Zie ook module Webanalyse.
In log-bestanden wordt met name de volgende informatie opgeslagen:
IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat waarmee de online-aanbieding wordt bereikt
Datum en tijd alsmede duur van het opvragen van de gegevens
Naam van de provider die is gebruikt voor de toegang tot de online-aanbieding
http-statuscode (bv., „Verzoek succesvol” of „Opgevraagd bestand niet gevonden”)
Overgebrachte gegevenshoeveelheid
Internetadres van de website van welke de online-aanbieding is bereikt (zogenaamde herkomst-URL of referrer-URL)
Besturingssysteem en informatie voor het gebruik van de internet-browser inclusief geïnstalleerde add-ons (bv. Flash Player)
Naam van de opgeroepen bestanden resp. informatie

4.5 Kinderen

Deze online-aanbieding is niet bedoeld voor kinderen onder 16 jaar.

4.6 Gegevensdoorgifte

4.6.1 Gegevensdoorgifte naar andere controllers

In principe worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan andere controllers indien dit nodig is voor het vervullen van een contractuele verplichting of als wijzelf, of een derde, een gerechtvaardigde interesse in de gegevensdoorgifte hebben of als u toestemming hebt gegeven. Details over de wettelijke basis zijn te vinden in de paragraaf - Verwerkingsdoelen en wettelijke basis. Derden kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn. 
Indien gegevens worden overgebracht naar derden op basis van een gerechtvaardigde interesse, wordt dit toegelicht in deze gegevensbeschermingmededeling. 
 
Bovendien kunnen gegevens naar andere controllers worden overgebracht, als we hiertoe zijn verplicht op basis van wettelijke bepalingen of uitvoerbare ambtelijke of gerechtelijke verordeningen.

4.6.2 Provider (algemeen)

We schakelen externe providers in voor taken als verkoop- en marketingservices, contractmanagement, verwerking van betalingen, programmering, datahosting en hotline-services. We hebben deze providers zorgvuldig geselecteerd en controleren ze regelmatig, met name wat betreft de zorgvuldige omgang met en bescherming van de gegevens die ze opslaan. Alle providers zijn verplicht om vertrouwelijkheid te betrachten en te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Providers kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

4.7 Doorgifte naar ontvangers buiten de EER

We kunnen persoonsgegevens ook overdragen aan ontvangers buiten de EEA in zogenaamde derde landen. 
 
In dergelijke gevallen zorgen we er vóór de doorgifte voor, dat er bij de gegevensontvanger een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (bv. op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of op basis van de overeenkomst van zogenaamde EU-modelclausules met de ontvanger) of dat u hebt ingestemd met de doorgifte.
 
U kunt bij ons een overzicht van de ontvangers in derde landen alsmede een kopie van de concreet vastgelegde regelingen voor de borging van een passend niveau van gegevensbescherming krijgen. Gebruik hiervoor de gegevens in de paragraaf Contact.

4.8 Duur van de opslag, retentieperioden

In principe slaan we uw gegevens zo lang op als nodig voor het weergeven van onze online-aanbiedingen en de hiermee verbonden services of zo lang als we een gerechtvaardigde interesse hebben in de opslag van de gegevens (bv. kunnen we ook na het voldoen aan onze contractuele verplichtingen nog een gerechtvaardigde interesse in direct marketing hebben). In alle andere gevallen wissen we uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die we verplicht moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. op grond van belasting- en handelsrechtelijke retentieperioden zijn we verplicht om documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).
 
Gelogd IP-adres:
Het automatisch wissen vindt na korte tijd plaats, indien er geen onderzoek naar aanleiding van storingen of aanvallen op de website gaande is, of de bescherming en verdediging van rechten van Robert Bosch GmbH in het geding zijn, of ambtelijke verordeningen ons verplichten de gegevens te bewaren.
Een verkorte versie van het IP-adres (geanonimiseerd), waarvan geen relatie met de opvragende computer meer kan worden afgeleid, wordt gebruikt bij de webanalyse om onze online-aanbieding te verbeteren (zie paragraaf Webanalyse).
 
Sessie-cookies:
Sessie-cookies worden gewist na het sluiten van uw browser.
 
Permanente cookies:
In bepaalde gevallen worden de cookies na 12 maanden gewist.
 

5 Gebruik van cookies

5.1 Algemeen

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst als u een online-aanbieding bezoekt. Als u deze online-aanbieding later nogmaals bezoekt, stuurt uw browser de inhoud van de cookies terug naar de betreffende aanbieder, waardoor het eindapparaat weer kan worden geïdentificeerd. Door het uitlezen van de cookies kunnen we onze online-aanbiedingen optimaal op u aanpassen en kunt u er makkelijker gebruik van maken.

5.2 Uitschakelen en wissen van cookies

Bij het bezoek van onze website wordt in een pop-up gevraagd, of u de cookies van onze website wilt toestaan of dat u deze in de instellingen wilt uitschakelen.
 
Als u cookies wilt blokkeren, wordt een opt-out-cookie in uw browser ingesteld. Deze cookie dient uitsluitend om uw bezwaar aan te geven. Door het uitschakelen van cookies kan het zijn dat bepaalde functies van onze website niet meer werken. Om technische redenen kan een opt-out-cookie alleen worden gebruikt voor de browser waarmee deze is ingesteld. Als u cookies wist of een andere browser resp. een ander eindapparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren. 
 
De voorkeursinstelling geldt niet voor cookies die zijn ingesteld bij uw bezoek aan een website van derden door andere aanbieders.
 
Met uw browser kunt u cookies te allen tijde wissen. Zie hiervoor de help-functies van uw browser. Dit kan er echter voor zorgen, dat bepaalde functies niet meer werken.
 
Tevens kunt u cookies van derden op de volgende website beheren en uitschakelen:
Omdat voornoemde website niet door ons wordt beheerd, zijn we niet verantwoordelijk en hebben we geen invloed op de inhoud en de beschikbaarheid.

5.3 Overzicht van cookies die door ons worden gebruikt

In deze paragraaf vindt u een overzicht van de cookies die we gebruiken.
 

5.3.1 Absoluut noodzakelijke cookies 

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om onze online-aanbiedingen goed te kunnen presenteren. In deze categorie vallen bv.: 
cookies die onze gebruikers identificeren of verifiëren
cookies die tijdelijk bepaalde invoer van de gebruiker opslaan (bv. inhoud van een winkelmandje of van een online-formulier)
cookies die bepaalde voorkeuren opslaan (bv. zoek- of taalinstellingen)
cookies die gegevens opslaan voor het probleemloos afspelen van video- of audio-content
 
Bijzonderheden over bepaalde cookies kunt u vinden onder „Privacy-instellingen” van de website.

5.3.2 Analytische cookies 

We gebruiken analytische cookies om het gebruiksgedrag van onze gebruikers vast te leggen (bv. aangeklikte reclamebanners, zoekopdrachten) en voor het statistisch evalueren hiervan.
 
Bijzonderheden over bepaalde cookies kunt u vinden onder „Privacy-instellingen” van de website.
 

6 Webanalyse

We hebben statistische informatie over het gebruik van onze online-aanbiedingen nodig, zodat we deze gebruikersvriendelijker kunnen maken, reikwijdtemetingen kunnen uitvoeren en marktonderzoek kunnen doen.
 
Hiervoor gebruiken we de webanalyse-tools die in deze paragraaf worden beschreven.
 
De gebruiksprofielen die worden aangemaakt door deze tools met Analytische cookies of door het evalueren Log-bestanden worden niet samengevoegd met persoonsgegevens. De tools gebruiken het IP-adres van de gebruiker helemaal niet of korten deze direct na het verzamelen in.
 
De aanbieders van tools verwerken de gegevens alleen in opdracht volgens onze richtlijnen en niet voor hun eigen doeleinden.
 
Hieronder vindt u informatie over elke tool-aanbieder en hoe u het verzamelen en verwerken van gegevens door de tool kunt blokkeren.
Let er bij tools die opt-out-cookies gebruiken op, dat de opt-out-functie apparaat- of browserspecifiek is. Indien u verschillende eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out op elk eindapparaat en voor elke browser instellen. 
 
Bovendien kunt u de aanmaak van gebruiksprofielen voorkomen, door het cookie-gebruik uit te schakelen. Zie ook de paragraaf Uitschakelen en wissen van cookies.
 

6.1 Webtrends

WebTrends wordt geleverd door WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA. 
U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen resp. verwerken van uw gegevens door gebruik te maken van de opt-out-mogelijkheid door het aanklikken van de volgende link: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Externe links

Onze online-aanbiedingen kunnen links naar websites van derden bevatten – van aanbieders waar we geen relatie mee hebben. Door op de link te klikken hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens die door het klikken op de link mogelijk worden overgebracht naar derden (zoals het IP-adres of de URL van de website waarop de links staat), omdat het gedrag van derden natuurlijk buiten onze verantwoordelijkheid ligt. We zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden.
 

8 Veiligheid 

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde bedrijven die diensten leveren zijn gehouden aan vertrouwelijkheid en naleving van de geldende privacywet.
 
We nemen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen voor de juiste mate van veiligheid en voor het beschermen van uw gegevens die door ons worden verwerkt, met name tegen de risico's van onbedoelde of onwettelijke vernietiging, manipulatie, verlies, verandering of ongeoorloofde publicatie of toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen continu verbeterd.
 

9 Gebruikersrechten

Zie voor het opeisen van uw rechten de gegevens in de paragraaf Contact. Zorg er wel voor dat een eenduidige identificatie van uw persoon mogelijk is.
 
Recht op informatie en toegang:
U hebt het recht op een bevestiging van ons over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we deze verwerken kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. 
 
Recht op correctie en verwijdering: 
U hebt recht op een rectificatie van ons van fouten in uw persoonsgegevens zonder overmatige vertraging van onze kant. Met inachtneming van het doel van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, ook door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring.
 
Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor facturerings- of boekhoudkundige doeleinden of die onderworpen zijn aan een wettelijke retentieperiode. Als toegang tot dergelijke gegevens niet vereist is, is verwerking hiervan echter niet toegestaan (zie onderstaand).
 
Beperking van de verwerking:
U kunt van ons verlangen – voor zover aan de wettelijke eisen is voldaan –, dat we de verwerking van uw gegevens beperken.
 
Bezwaar tegen gegevensverwerking:
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door ons. We zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we overeenkomstig wettelijke eisen dwingende redenen voor verdere verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw gerechtvaardigde interesses, rechten en vrijheden of voor de totstandkoming, uitvoering of verdediging van wettelijke eisen.
 
Intrekking van toestemming:
Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming met onmiddellijke ingang herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft ongewijzigd.

9.1 Overdraagbaarheid van gegevens

U kunt gegevens ontvangen die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat of – indien technisch mogelijk – ons verzoeken deze gegevens door te geven aan derden.

9.2 Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder 

(Autoriteit Persoonsgegevens):
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. U kunt zich hiervoor richten tot de verantwoordelijke toezichthouder voor uw woonplaats of uw land, of tot de toezichthouder die verantwoordelijk is voor ons. 
 
Dit is:
 
Deelstaatcommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
 
Adres:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Duitsland
 
Postadres:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Duitsland
 
Tel.: +49 711 615541-0
Fax: +49 711 615541-15 
 

10 Wijzigingen in de gegevensbeschermingsmededeling

We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, indien dit noodzakelijk is als gevolg van technische ontwikkelingen. In dergelijke gevallen zullen we onze gegevensbeschermingmededeling overeenkomstig aanpassen. Zorg daarom dat u de actuele versie van onze gegevensbeschermingsmededeling hebt.
 

11 Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u de betreffende gegevens vinden in de paragraaf Controller.
 
Voor het opeisen van uw rechten, voor inbreuken op de gegevensbescherming alsmede voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze groepscommissaris voor gegevensbescherming:
De heer
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Duitsland
 
Effectieve datum: 11.04.2018