Katalog Bosch Automotive

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1 Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (dále jen „Bosch“ nebo „my“) vás vítá na svých internetových stránkách a mobilních aplikacích (společně rovněž označovaných jako „on-line nabídky“). Děkujeme vám za zájem o naši společnost a naše výrobky.
 

2 Bosch respektuje vaše soukromí

Ochrana vašeho soukromí během zpracování osobních údajů a bezpečnost všech obchodních údajů jsou pro nás důležité. Osobní údaje, které byly získány během vaší návštěvy našich on-line nabídek, zpracováváme důvěrně a pouze v souladu se zákonnými předpisy.
 
Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací jsou součástí naší podnikové politiky.
 

3 Kontrolor

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket je kontrolorem odpovědným za zpracování vašich údajů, přičemž výjimky jsou uvedeny v těchto informacích o ochraně osobních údajů.
 
Naše kontaktní údaje jsou:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Německo
 
Příslušné zákaznické oddělení: AA/SCE 
Telefon: +49 721 942 0 (při telefonním spojení požadujte AA/SCE)
 

4 Získávání, zpracování a používání osobních údajů

4.1 Kategorie zpracovávaných údajů

Zpracováváme tyto kategorie údajů:
Komunikační údaje (IP adresa)
Historie vyhledávání uživatele (viz cookies)
Statistické údaje pro webovou analýzu (viz cookies a Webtrends)

4.2 Zásady

Osobní údaje zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. např. jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, hlavní smluvní údaje, smluvní účetní a platební údaje, které odkazují na vaši totožnost.
Osobní údaje (včetně IP adres) získáváme, zpracováváme a používáme pouze v případě, že je tato povinnost dána zákonnými předpisy, nebo pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním nebo používáním osobních údajů týkajících se této záležitosti, např. při registraci.

4.3 Účely zpracování a zákonné důvody

Naše společnost i námi pověření poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje pro tyto účely:

4.3.1 Poskytování on-line nabídek

Právní předpoklad: 
Vámi poskytnutý souhlas s informacemi zprostředkovanými cookies pro používání katalogu Bosch Automotive, případně interní ověření eCat.

4.3.2 Řešení problémů služeb a bezpečnostní důvody.

Právní předpoklad: 
Plnění našich zákonných povinností v rámci bezpečnosti osobních údajů a oprávněný zájem při řešení problémů služeb jakož i při ochraně našich nabídek.

4.3.3 Zajištění a hájení našich práv

Právní předpoklad: 
Náš oprávněný zájem o zajištění a hájení svých práv. 

4.4 Protokoly

Při každém použití internetu váš prohlížeč předává určité informace, které ukládáme v tzv. protokolech. 
 
Protokoly ukládáme po krátkou dobu, abychom mohli zjišťovat poruchy služeb a reagovat na bezpečnostní problémy (např. pro zjišťování pokusů o útok), a následně je mažeme. Protokoly, které musíme uchovávat pro účely evidence, nemažeme, dokud není příslušný problém vyřešen, a v konkrétních případech je můžeme předávat vyšetřujícím orgánům.
Protokoly se rovněž používají pro analytické účely (bez IP adresy nebo bez kompletní IP adresy). Viz rovněž modul Webová analýza.
V protokolech jsou uloženy zejména tyto informace:
IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, která se používá pro přístup k on-line nabídce
Datum a čas a rovněž trvání vyvolání údajů
Název poskytovatele služeb, který byl použit pro přístup k on-line nabídce
Stavový kód http (např. „úspěšný požadavek“ nebo „požadovaný soubor nenalezen“)
Množství přenesených údajů
Internetová adresa webové stránky, ze které je vytvořen přístup k on-line nabídce (tzv. původní URL nebo záhlaví URL)
Operační systém a informace o používaném internetovém prohlížeči, včetně instalovaných doplňků (např. Flash Player)
Název zpřístupněných souborů nebo informací

4.5 Děti

Tato on-line nabídka není určena pro děti do 16 let.

4.6 Přenos údajů

4.6.1 Přenos údajů k ostatním kontrolorům

Vaše osobní údaje jsou zásadně předávány jiným kontrolorům pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smluvních povinností nebo my sami nebo třetí strana má oprávněný zájem o přenos údajů nebo jste k tomu dali souhlas. Podrobnosti právních předpokladů jsou uvedeny v části ‒ Účely zpracování a zákonné důvody. Třetími stranami mohou být rovněž jiné společnosti skupiny Bosch. 
Případ přenosu údajů třetím stranám na základě oprávněného zájmu je vysvětlen v těchto informacích o ochraně osobních údajů. 
 
Navíc můžeme údaje předávat jiným kontrolorům v případě, že máme tuto povinnost na základě zákonných předpisů nebo vymahatelných správních nebo soudních příkazů.

4.6.2 Poskytovatel služeb (všeobecná ustanovení)

Používáme externí poskytovatele služeb pro úkoly jako prodejní a marketingové služby, správa smluv, správa plateb, programování, datový hosting a služby poradenské linky. Tyto poskytovatele služeb jsme zvolili pečlivě a pravidelně je sledujeme, zejména s ohledem na jejich důsledný postup při ochraně osobních údajů, které archivují. Všichni poskytovatelé služeb musí zachovávat důvěrnost a dodržovat zákonné předpisy. Poskytovatelé služeb mohou být rovněž jiné společnosti skupiny Bosch.

4.7 Přenos k příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předávat příjemcům se sídlem mimo EHP do tzv. třetích zemí. 
 
V těchto případech před přenosem zajišťujeme, aby buď příjemce údajů poskytoval přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů (např. na základě rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise pro příslušnou zemi nebo na základě dohody podle tzv. modelových podmínek EU s příjemcem), nebo abyste s přenosem souhlasili.
 
Jste oprávněni dostávat přehled příjemců třetích zemí a kopii specifických dohodnutých ustanovení, která zajišťují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. K tomuto účelu používejte prohlášení uvedená v části Kontakt.

4.8 Trvání archivace, lhůty uchování

Vaše osobní údaje archivujeme zásadně po dobu, která je nezbytně nutná pro poskytování našich on-line nabídek a spojených služeb, nebo po dobu, po kterou máme oprávněný zájem o archivaci údajů (např. můžeme mít stále oprávněný zájem o poštovní marketing po splnění smluvních závazků). Ve všech ostatních případech vaše osobní údaje mažeme, s výjimkou údajů, které jsme povinni archivovat pro plnění zákonných povinností (např. s ohledem na lhůty uchování podle daňových a obchodních předpisů jsme povinni archivovat dokumenty jako smlouvy a faktury, které musí být k dispozici po určitou dobu).
 
Přihlášené IP adresy:
K automatickému smazání dochází po krátké časové lhůtě, nevznikne-li žádná potřeba údajů v důsledku poruch nebo útoků na webovou stránku nebo je dotčena ochrana a obhajoba práv společnosti Robert Bosch GmbH nebo jsme k uchování údajů nuceni na základě úředních příkazů.
Pro zlepšení své on-line nabídky používáme zkrácený tvar IP adresy (anonymizovaný), podle níž nelze zjistit příslušný přihlášený počítač (viz část Webová analýza).
 
Cookies relací:
Cookies relací jsou smazány po uzavření prohlížeče.
 
Trvalé cookies:
V některých případech jsou cookies smazány po 12 měsících.
 
5 Používání cookies
5.1 Všeobecná ustanovení
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači při přístupu k on-line nabídce. Při příštím přístupu k on-line nabídce váš prohlížeč odešle obsah cookies zpět k příslušnému prodejci, a umožní tak opětnou identifikaci koncového zařízení. Čtení cookies nám umožňuje optimálně přizpůsobit on-line nabídky vašim potřebám a usnadňuje vám jejich používání.
5.2 Deaktivace a mazání cookies
Při návštěvě našich internetových stránek jste ve vyskakovacím okně souborů cookie dotázáni, zda povolujete přijímání cookies, které jsou umístěny na naší stránce, nebo zda je chcete v nastaveních deaktivovat.
 
Pokud se rozhodnete cookies blokovat, je ve vašem prohlížeči uložen deaktivační soubor cookie. Tento soubor cookie slouží výhradně k přiřazení vašeho nesouhlasu. Deaktivace cookies může vyloučit jednotlivé funkce našich internetových stránek. Deaktivační soubor cookie může být z technických důvodů nastaven pouze s aktuálním prohlížečem. V případě, že cookies smažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte cookies deaktivovat znovu. 
 
Preferenční nastavení neplatí pro cookies, které jsou uloženy během vaší návštěvy internetových stránek třetích stran jinými poskytovateli.
 
Váš prohlížeč vám umožňuje smazat kdykoli jakékoli cookies. Za tímto účelem postupujte podle pokynů nápovědy daného prohlížeče. Tento postup však může mít za následek, že jednotlivé funkce již nebudou dostupné.
 
Kromě toho můžete spravovat a deaktivovat používání cookies třetích stran na této webové stránce:
Protože nejsme provozovateli této stránky, neodpovídáme za obsah a dostupnost a nemůžeme je nijak ovlivnit.

5.3 Přehled námi používaných cookies

V této části je uveden přehled cookies, které používáme.
 

5.3.1 Naprosto nepostradatelné cookies 

Některé cookies jsou pro bezpečné poskytování našich on-line nabídek nezbytné. Do této kategorie patří např.: 
Cookies, které identifikují nebo opravňují naše uživatele
Cookies, které dočasně ukládají některé vstupy uživatele (např. obsah nákupního koše nebo on-line formuláře)
Cookies, které ukládají určité preference uživatele (např. nastavení vyhledávání nebo jazyka)
Cookies, které ukládají údaje zajišťující bezproblémové přehrávání obrazového nebo zvukového obsahu.
 
Podrobnosti o některých cookies jsou uvedeny v části „nastavení soukromí“ webové stránky.

5.3.2 Analytické cookies 

Analytické cookies používáme pro zaznamenávání chování (např. klepání na reklamní plochy, zadané vyhledávací dotazy) svých uživatelů a pro jeho statistické vyhodnocování.
 
Podrobnosti o některých cookies jsou uvedeny v části „nastavení soukromí“ webové stránky.
 

6 Webová analýza

Statistické informace o využívání svých on-line nabídek potřebujeme, abychom je mohli přizpůsobovat potřebám uživatelů, mohli provádět měření rozsahu a průzkum trhu.
 
K tomuto účelu používáme nástroje webové analýzy uvedené v této části.
 
Profily využívání vytvářené těmito nástroji pomocí Analytické cookies nebo vyhodnocováním Protokoly nejsou spojovány s osobními údaji. Nástroje buď uživatelské IP adresy vůbec nepoužívají, nebo je bezprostředně po získání zkracují.
 
Prodejci nástrojů zpracovávají údaje pouze jako zpracovatelé podle našich pokynů a nikoli pro jejich vlastní účely.
 
Níže uvádíme informace o všech prodejcích nástrojů a o tom, jak můžete postupovat proti sběru a zpracování údajů příslušnými nástroji.
Upozorňujeme, že s ohledem na nástroje, které používají deaktivační cookies, se tato deaktivační funkce týká příslušného zařízení nebo prohlížeče. Používáte-li několik koncových zařízení nebo prohlížečů, musíte cookies deaktivovat na každém zařízení a s každým používaným prohlížečem. 
 
Kromě toho můžete tvorbě profilů využívání zabránit obecně deaktivací používání cookies. K tomu viz část Deaktivace a mazání cookies.

6.1 Webtrends

Služba WebTrends je poskytována společností WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA. 
Sběr nebo zpracování svých osobních údajů můžete zakázat pomocí možnosti deaktivace klepnutím na tento odkaz: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Externí odkazy

Naše on-line nabídky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – od poskytovatelů, kteří k nám nemají vztah. Po klepnutí na odkaz nemáme vliv na sběr, zpracování a používání osobních údajů, které mohou být případně předány klepnutím na odkaz třetí strany (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které je odkaz umístěn), protože chování třetích stran je přirozeně mimo náš dohled. Neneseme odpovědnost za zpracování osobních údajů třetími stranami.
 

8 Bezpečnost 

Naši zaměstnanci a společnosti, které poskytují služby naším jménem, jsou povinni dodržovat zásady důvěrnosti a příslušné zákony na ochranu osobních údajů.
 
Přijímáme všechna potřebná technická a organizační opatření, která zajišťují příslušnou úroveň bezpečnosti a chrání vaše údaje, které spravujeme, zejména před nebezpečím neúmyslného nebo nezákonného zničení, manipulace, ztráty, změny nebo neoprávněného zveřejnění či neoprávněného přístupu. Bezpečnostní opatření v souladu s technologickým pokrokem neustále zlepšujeme.
 

9 Uživatelská práva

Při uplatňování svých práv použijte informací uvedených v části Kontakt. Zajistěte přitom jednoznačnou identifikaci své osoby.
 
Právo na informace a přístup:
Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje či nikoli, a v případě, že ano, máte právo na přístup ke svým osobním údajům. 
 
Právo na opravu a smazání: 
Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů týkajících se vaší osoby bez zbytečného prodlení z naší strany. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.
 
Neplatí to pro údaje, které jsou nezbytné pro fakturační a účetní účely nebo na které se vztahuje zákonná lhůta uchování. Není-li však přístup k těmto údajům požadován, je jejich zpracování omezené (viz níže).
 
Omezení zpracování:
Máte právo požadovat – pokud jsou splněny zákonné požadavky – omezení zpracování svých údajů.
 
Nesouhlas se zpracováním údajů:
Máte právo kdykoli vyjádřit nesouhlas s naším zpracováním údajů. Osobní údaje již nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme postup v souladu se zákonnými požadavky a neuvedeme prokazatelné důvody pro další zpracování, které je nad rámec vašich zájmů, práv a svobod, nebo pro zajištění, uplatňování nebo obhajobu právních nároků.
 
Zrušení souhlasu:
V případě, že jste vyjádřili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo odvolat tento souhlas s okamžitým účinkem. Zákonnost zpracování údajů před vaším odvoláním zůstává nezměněna.

9.1 Přenosnost údajů

Údaje, které jste nám poskytli, jste oprávněni dostávat ve strukturovaném, běžně užívaném a počítačově zobrazitelném formátu nebo – pokud je to technicky proveditelné – požadovat, abychom tyto údaje předali třetí straně.

9.2 Právo na podání stížnosti dozorčímu orgánu:

Máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu. Můžete se odvolat k dozorčímu orgánu, který odpovídá za místo vašeho bydliště nebo stát pobytu, nebo k dozorčímu orgánu, který odpovídá za nás. 
 
Tj.:
 
Státní komisař pro ochranu osobních údajů a svobodu informací
 
Adresa:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Německo
 
Poštovní adresa:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Německo
 
Telefon: +49 711 615541-0
Fax: +49 711 615541-15 
 

10 Změny informací o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu bezpečnostních opatření a opatření na ochranu osobních údajů, pokud je to nezbytné v důsledku technického vývoje. V těchto případech informace o ochraně osobních údajů příslušně upravíme. Sledujte proto aktuální verzi našich informací o ochraně osobních údajů, protože podléhají změnám.
 

11 Kontakt

Chcete-li nás kontaktovat, obraťte se na nás na adrese uvedené v části Kontrolor.
 
Při uplatňování svých práv v případě porušení ochrany osobních údajů a v případě podnětů a stížností týkajících se zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na komisaře naší skupiny pro ochranu osobních údajů:
P.
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Německo
 
Datum nabytí účinnosti: 11.04.2018